Ochrona Państwa danych osobowych

ESA s.r.o. („ESA”) ceni sobie ochronę Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o prywatności określa w jaki sposób Państwa dane osobowe będą używane i przetwarzane przez ESA zgodnie z Ogólnymi Przepisami o Ochronie Danych nr 2016/679 (RODO), które wchodzą w życie 25 maja 2018 roku.

ESA będzie administratorem danych w odniesieniu do Państwa danych osobowych do celów przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych. Celem tego oświadczenia o prywatności jest wyjaśnienie w jaki sposób Państwa dane będą zbierane, przetwarzane, przekazywane i utrzymywane, a także Państwa praw w tym zakresie.

1. Dane firmy

ESA s.r.o. 
Biuro główne: Oldřichova 158, Kladno – Dubí, PSČ 272 03 
Numer identyfikacyjny firmy: 463 51 141, Numer identyfikacji podatkowej: CZ46351141
Zarejestrowana przez Městský soud v Praze pod numerem C 11538

 

2. Jakie dane osobowe zbieramy?

Jest wiele różnych celów, dla których ESA zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe. ESA zbiera i przetwarza dane kontaktowe w kontekście świadczenia usługi podmiotom biznesowym, włącznie z: 

Tytułem (np. Pan, Pani)

Imieniem i nazwiskiem

Stanowiskiem zawodowym

Adresami firmowymi

Numerem telefonu firmowego

Firmowymi adresami mailowymi

Te dane są przetwarzane w następujących celach:

kontaktowania się; 

umożliwienia przetwarzania Państwa wniosku/aplikacji;

umożliwienia wdrożenia umowy;

w celu przetwarzania Państwa zamówienia i informowania Państwa o postępie.

 

3. Do czego będziemy używać tych danych?

ESA zbiera i przechowuje dane opisane powyżej w celu ich przetworzenia. Nie przekazujemy danych osobowych innym, z którymi nie posiadamy umowy o przetwarzaniu. Zawieramy niezbędne umowy z tymi stronami (przetwarzającymi) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

 

Ponadto, nie dostarczamy informacji, jakie Państwo przekazujecie, innym stronom, chyba, że jest to prawnie wymagane i dozwolone. 

 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w naszych Systemach Zarządzania Relacjami z Klientami (ang. Customer Relationship Management - CRM). Możemy zezwolić pracownikom lub firmom stowarzyszonym z ESA, włącznie z Hitachi Transport System Ltd. na uzyskanie dostępu do Państwa danych osobowych przechowywanych w tych systemach.

 

4. Uzasadnienie przetwarzania danych

RODO stworzono na określonych zasadach, na których zbudowano szczegółowe obowiązki i ograniczenia. Podsumowując, dane osobowe muszą być:

przetwarzane zgodnie z prawem, w uczciwy i transparentny sposób („zgodność z prawem, uczciwość i transparentność”);

zbierane do określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celów („ograniczenie celu”);

odpowiednie, właściwe i ograniczone do tego, co jest niezbędne („minimalizacja danych”);

dokładne i aktualne („dokładność”);

przechowywane przez okres nie dłuższy niż ten, który jest niezbędny („ograniczenie przechowywania”);

odpowiednio zabezpieczone („integralność i poufność”).

Istnieją trzy podstawy, które najprawdopodobniej są najwłaściwsze w odniesieniu do przetwarzania danych w ESA:

1.   osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie;

2.   przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy;

3.   przetwarzanie jest niezbędne dla celów uzasadnionych prawnie interesów jednostki kontrolującej dane.

 

5. Państwa prawa związane z danymi jako osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, macie Państwo prawa określone w ustawie o ochronie danych, które mogą być egzekwowane poprzez skontaktowanie się z ESA przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w sekcji 8. Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych obejmują prawo do:

zażądania dostępu do wszelkich danych osobowych;

zapobiegania przed przetworzeniem Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;

poproszenia o zmianę danych nieprawidłowych;

usunięcia Państwa danych osobowych;

zgłoszenia sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania lub profilowania, co wiąże się ze skutkami prawnymi;

otrzymywania danych osobowych na Państwa temat, które są przechowywane w sposób zwyczajowo stosowany, w formie czytelnej dla urządzeń.

 

6. Środki techniczne i organizacyjne 

Podjęliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem, są to, na przykład:

 

Wszystkie osoby, które mają dostęp do Państwa danych z ramienia ESA, są zobowiązane do zachowania poufności.

We wszystkich naszych systemach stosujemy politykę wymagającą podania nazwy użytkownika i hasła;

Dokonujemy pseudonimizacji i zapewniamy szyfrowanie danych osobowych, jeśli jest powód takiego działania;

Sporządzamy kopie zapasowe danych osobowych w celu umożliwienia ich odzyskania w przypadku incydentów fizycznych lub technicznych;

Regularnie sprawdzamy i oceniamy nasze środki ochrony;

Nasi pracownicy zostali poinformowani o ważności ochrony danych osobowych.

 

7. Okresy przechowywania

ESA nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne do celów, dla których zostały przekazane lub są wymagane prawem.

 

8. Skargi

Pytania, komentarze i prośby dotyczące tych uwag o prywatności są mile widziane i powinny być przekazywane na adres ochranaosobnichudaju@esa-logistics.eu

 


Editorial system WebEditorial - NETservis s.r.o. © 2018

     Mapa strony      RSS service      XML Sitemap